Văn bản của Trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 551 /QĐ-ĐHNT-QLĐT  ngày  24/05/2012 của Hiệu  trưởng Trường Đại học Ngoại thương)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

  1. Quy định này là sự cụ thể hóa “Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương” (Ban hành kèm Quyết định số 409/2009/QĐ- ĐHNT-QLĐT ngày 08/05/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương) và “Quy định đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm Quyết định 1617/2010/QĐ-ĐHNT-ĐTTC, ngày 16/12 /2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học ngoại thương).
  2. Quy định này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo ở trình độ đại học, cao đẳng trong Trường Đại học Ngoại thương thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ.

Điều 2. Bảo lưu, công nhận kết quả và các trường hợp được bảo lưu, được công nhận kết quả.

Bảo lưu kết quả là việc chuyển điểm đã tích lũy của một học phần trong một chương trình đào tạo sang một học phần tương đương của một chương trình đào tạo khác trong phạm vi trường Đại học Ngoại thương.

Công nhận kết quả là việc công nhận và cho phép sinh viên được chuyển điểm của học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo tại một trường đại học khác sang học phần tương đương thuộc chương trình đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương.

Các trường hợp sau đây sẽ được bảo lưu, công nhận kết quả:

-  Sinh viên đã tốt nghiệp hệ chính quy các trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam và các trường Đại học nước ngoài được Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận, hiện đang theo học tại trường Đại học Ngoại thương.

-  Sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học của Nhà trường chuyển từ chương trình đào tạo này sang chương trình đào tạo khác tại trường Đại học Ngoại thương.

- Sinh viên đại học hệ chính quy của trường Đại học Ngoại thương tham gia các chương trình trao đổi với các trường đối tác có ký kết thỏa thuận hợp tác.

Điều 3. Điều kiện bảo lưu, công nhận kết quả

- Sinh viên phải có đơn xin bảo lưu, công nhận kết quả và bản sao bảng điểm của trường đại học đã tốt nghiệp (có công chứng).

- Học phần được bảo lưu, công nhận kết quả có tên giống hoặc có nội dung giống với học phần giảng dạy của trường Đại học Ngoại thương từ 80% trở lên.

- Học phần có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn so với thời lượng học phần do Trường Đại học Ngoại  thương giảng dạy.

- Đạt từ 5,5 điểm (Điểm C) trở lên.

- Được lãnh đạo Khoa/Bộ môn chuyên môn đồng ý.

Điều 4 Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên

- Được miễn lên lớp nghe giảng học phần xin bảo lưu kết, công nhận kết quả.

- Phải đóng lệ phí bảo lưu, công nhận kết quả tương ứng 60% học phí theo quy định hiện hành cho học phần xin bảo lưu, công nhận kết quả của chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học tại Đại học Ngoại thương (Đối với chương trình đào tạo tiên tiến sẽ tính theo mức 60% học phí tín chỉ của chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh).

Điều 5. Quy trình, thủ tục thực hiện

  1. Sinh viên gửi đơn xin bảo lưu, công nhận kết quả (theo mẫu) cho đơn vị quản lý đào tạo.
  1. Đơn vị quản lý đào tạo tập hợp lên danh sách, chuyển danh sách, đơn xin bảo lưu, công nhận kết quả và bảng điểm cho các Khoa/Bộ môn chuyên môn.
  2. Nếu Khoa/Bộ môn chuyên môn đồng ý, thì trong vòng 1 tuần phải thông báo cho đơn vị quản lý đào tạo biết, để đơn vị quản lý đào tạo chuyển danh sách cho Phòng Kế hoạch- Tài chính thu lệ phí bảo lưu, công nhận kết quả.
  3. Đơn vị quản lý đào tạo thực hiện chuyển điểm sau khi sinh viên xuất trình biên lai nộp lệ phí bảo lưu, công nhận kết quả.
  4. Các tài liệu có liên quan sẽ được lưu giữ trong hồ sơ sinh viên cho tới khi ra trường.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Đào tạo Tại chức, Cơ sở 2 TP Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh, Trung tâm Feretco, Phòng Kế hoạch Tài chính, các đơn vị có liên quan và sinh viên chịu trách nhiệm thi hành quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, không phù hợp, Hiệu trưởng sẽ quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.