Tuần sinh hoạt CDSV

Căn cứ Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-ĐHNT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Trường Đại học Ngoại thương về việc Tổ chức “Tuần sinh sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020”, Trường Đai học Ngoại thương thông báo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa khóa 56” năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:  

  1. Thời gian: Từ ngày 15/02/2020 đến ngày 15/03/2020
  2. Đối tượng: Sinh viên khóa 56 tại Hà Nội
  3. Số lượng sinh viên: dự kiến 3110 sinh viên
  4. Nội dung:

­­­­­­Bài

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

 

 

Bài 1

Quán triệt Quyết định số 36/QĐ-TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

 

Phòng CTCT&SV

 

Bài 2

Các mô hình khởi nghiệp cho start – up.

 

Trung tâm FIIS

 

Bài 3

 

Định hướng nghề nghiệp chuyên sâu, kỹ năng mềm cho sinh viên

Các Viện/ Khoa  quản lý

sinh viên

  1. Tổ chức thực hiện
  2. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa cho sinh viên khóa 56 tại Hà Nội;
  3. Các đơn vị được phân công giảng dạy tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa gửi đề cương bài giảng, danh sách báo cáo viên về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước 16h00, thứ 6, ngày 14/02/2020.

 Thông tin chi tiết tải tại đây