Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập

Đề nghị SV có tên trong danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 kiểm tra thông tin cá nhân tại danh sách đính kèm tại cuối bài viết. 

Yêu cầu sinh viên K59 lên phòng CTCT&SV bổ sung Mã sinh viên, Lớp (Đối với những sinh viên còn thiếu thông tin)
Thời gian sinh viên bổ sung và chỉnh sửa thông tin (nếu có) trước 11h30 ngày 9 tháng 11 năm 2020. Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc hoặc bổ sung phòng CTCT&SV không giải quyết và sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Danh sách sinh viên xem tại đây