Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập

Hội đồng xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 đã họp vào buổi sáng 06/5/2020 và thông qua “Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020” (Danh sách tại cuối bài viết)
Đề nghị sinh viên xem danh sách. Nếu Sinh viên có thắc mắc, thay đổi, nộp hồ sơ bổ sung liên hệ trực tiếp tới Phòng CTCT&SV, thời hạn thắc mắc và nộp hồ sơ từ 07/5/2020 - 15/5/2020.
Hết thời hạn trên, mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập xem tại đây

* Lưu ý:
Danh sách sinh viên nộp hồ sơ bổ sung (Từ chiều ngày 6/5/2020) sẽ công bố trước thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2020 ./.