Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập

Do các sinh viên thuộc khóa 57 hiện đang học giáo dục quốc phòng tại Xuân Hòa. Phòng CTCT&SV thông báo lùi thời hạn nộp Hồ sơ xét Miễn, giảm học phí học kì II năm học 2018 - 2019  như sau:

Thời hạn nộp: 29/03/2019 (Thời hạn cũ 12/03/2019).