Miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập

Theo thông báo ngày 14/4/2020 V/v : xét miễn, giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (Học kỳ II, năm học 2019 - 2020)

Đên ngày 27/4/2020 phòng CTCT&SV đã nhận được:

1. Hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019 - 2020 gồm:

- 106 hồ sơ đúng quy định;

- 07 hồ sơ chưa đúng tiêu chuẩn và quy định.

Tổng cộng: 113 hồ sơ.

2. Hồ sơ xét Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Tổng cộng: 31 hồ sơ.

Danh sách chi tiết xem tại đây ./.