Văn bản của Trường

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ quyết định số 43/2007/BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 8/5/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 01/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

Căn cứ vào kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường tại cuộc họp ngày 2 tháng 3 năm 2012;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Bà Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:  Sinh viên hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ được phép đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp khi có điểm trung bình chung tích luỹ của toàn bộ các học phần trong chương trình đào tạo (trừ học phần tốt nghiệp) đạt từ 7,5 trở lên (theo thang điểm 10).

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực áp dụng đối với sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp cùng đợt từ khoá 48 trở về sau. Các quy định về mức điểm làm khoá luận trước đây trái với quy định này sẽ không còn hiệu lực.

Điều 3:  Trưởng các Khoa, Phòng, Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.