Tuần sinh hoạt CDSV

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT - GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021;

 

Nhà trường thông báo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa” khóa 57 năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:  

  1. Thời gian: Từ ngày 20/3/2021 đến ngày 10/4/2021
  2. Đối tượng: Sinh viên khóa 57 tại cơ sở Hà Nội
  3. Số lượng sinh viên: dự kiến 2920 sinh viên
  4. Nội dung:

­­­­­­Bài

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

 

 

Bài 1

Xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với lộ trình nghề nghiệp và thích ứng với môi trường làm việc hiện đại

 

Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại

 

Bài 2

 

Các mô hình khởi nghiệp cho start - up.

 

Trung tâm FIIS

 

Bài 3

 

Định hướng nghề nghiệp chuyên sâu, kỹ năng mềm cho sinh viên.

Các Viện/ Khoa  quản lý

sinh viên

  1. Tổ chức thực hiện
  2. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa cho sinh viên khóa 57 tại cơ sở Hà Nội;
  3. Các đơn vị được phân công giảng dạy tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa gửi đề cương bài giảng, danh sách báo cáo viên (bằng văn bản) về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước 17h00, thứ 5, ngày 18/03/2021.

 

 

 

 

Nơi nhận:

-     Ban Giám hiệu;

-     Các đơn vị có liên quan;

-     Lưu: VT, CTCT&SV.

    

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

­

PGS, TS. Phạm Thu Hương

 

Lịch học Sinh viên tải tại đây