Tuần sinh hoạt CDSV

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT - GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021;

 

Nhà trường thông báo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa” khóa 58 năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:  

  1. Thời gian: Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 24/01/2021
  2. Đối tượng: Sinh viên khóa 58 tại Hà Nội
  3. Số lượng sinh viên: dự kiến 000 sinh viên
  4. Nội dung:
Tên bài

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

 

Bài 1

Quán triệt và thực hiện Kế hoạch số 178/KH – BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GD ĐT về triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT - TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục.

Khoa LLCT

 

Bài 2

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên.

Trung tâm FIIS

 

Bài 3

Giáo dục về ý thức nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; phương pháp học tập các môn chuyên ngành.

Viện/ Khoa quản lý sinh viên

  1. Tổ chức thực hiện
  2. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa cho sinh viên khóa 58 tại Hà Nội.
  3. Các đơn vị được phân công giảng dạy tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa gửi đề cương bài giảng, danh sách báo cáo viên (bằng văn bản) về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước 17h00, thứ 3, ngày 12/01/2021.

 Lịch học tuần SHCDSV giữa khóa tải tại đây