Tuần sinh hoạt CDSV

Căn cứ Quy định số 2870/QĐ - ĐHNT ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định công tác sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương

 

, tất cả các sinh viên phải tham gia học tập Tuần sinh hoạt công dân sinh viên và được Nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập.

Do đó với các sinh viên không tham gia học tập và không có bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên sẽ không được Nhà trường cấp Giấy chứng nhận và bị trừ điểm rèn luyện, đồng thời ảnh hưởng đến việc xét học bổng và khen thưởng sinh viên.  

Trưởng phòng CTCT&SV

(Đã ký)