Các thông báo khác

Kính gửi: Các Viện/ Khoa trong toàn Trường

Căn cứ Công văn số 1628/UBND-BHXH ngày 25/08/2021 của UBND quận Đống Đa về tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn quận Đống Đa; Căn cứ công văn số 713/BHXH ngày 18/08/2022 của BHXH quận Đống Đa về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 2022- 2023; Căn cứ công văn số 5317/BHXH-QLT ngày 08/11/2021 của BHXH thành phố Hà Nội gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác BHYT cho học sinh, sinh viên chưa đạt 100% tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT; Căn cứ Quy định Công tác sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành theo Quyết định số: 2870/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương); Căn cứ báo cáo của Phòng Hành chính - Tổng hợp về tình hình sinh viên không tham gia BHYT.

 

Để thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHYT, đảm bảo 100% sinh viên tham gia BHYT theo đúng qui định của Luật BHYT, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên kính đề nghị Viện/ Khoa trừ 05 điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên HKI năm học 2022-2023 (Mục 2.1 trên phiếu ĐGKQRL) đối với sinh viên không tham gia BHYT có danh sách kèm theo tải tại cuối Thông báo.

Các trường hợp sinh viên đã tham gia BHYT ở hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khác đề nghị liên hệ Tổ Y tế để được giải đáp (Hotline: 0569416966 Cô Hà)

Yêu cầu học kì 2 năm học 2022 – 2023 các Sinh viên có tên trong danh sách trên phải có trách nhiệm hoàn thành mua BHYT theo quy định của Luật BHYT, nếu không tham gia Học kì tới khi ĐGKQRL sẽ bị trừ tối đa là 10 điểm tại Mục 2.1 trên phiếu ĐGKQRL.

Đề nghi Viện/ Khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Danh sách sinh viên không tham gia BHYT tải tại đây ./.

       Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P.CTCT&SV.

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Bùi Liên Hà (Đã kí)