Thông báo rèn luyện

Đề nghị các Đơn vị quản lý sinh viên, cá nhân sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà kiểm soát chính xác về Số lượng sinh viên, Mã sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn quản lý.

Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước 16h00 Thứ 5, ngày 04 tháng 04 năm 2024;

 

Sau thời gian trên phòng CTCT&SV sẽ chỉ đạo trưởng ban hành quyết định đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 và rèn luyện toàn khóa cuối tháng 3 năm 2024 thành điểm chính thức.

Danh sách dự kiến xem tại đây .

Lưu ý: Phòng CTCT & SV chỉ nhận các câu hỏi sau:

- Về điểm số trong Cộng/Trừ lỗi: Lỗi tính toán sau khi kiểm tra chứng minh có sẵn;

- Về lỗi thông tin cá nhân: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Đơn vị trực thuộc;

- Thắc mắc không bao gồm việc bổ sung bằng chứng.

- Các trường hợp được trừ điểm nhưng không ghi lý do xin vui lòng liên hệ đơn vị quản lý Viện/ Khoa để giải thích (Phòng CTCT&SV không tự ý thay đổi các trường hợp này)

Trân trọng cảm ơn./.