Thông báo rèn luyện
 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy chưa ra trường (sinh viên người nước ngoài và sinh viên đã xét tốt nghiệp không cần ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 • Các căn cứ:
 •                - Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT).

  1. Nội dung:

                 - Đánh giá KQRL học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

  1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu: Các đơn vị quản lý và sinh viên tải TẠI ĐÂY .
  1. Tiến độ thực hiện:

  TT

  Nội dung

  Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

  1

  - Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

  Phòng CTCT&SV

  Giáo viên chủ nhiệm

  08/09/2023

  2

  -   Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

  -   Nộp bản ĐGKQRL cho Lớp trưởng hoặc Lớp phó tổng hợp theo lớp; Sinh viên nộp bản ĐGKQRL cho GVCN (với các lớp không có Lớp trưởng, lớp phó)

  Sinh viên

  08/09/2023

  Đến

  14/09/2023

  3

  -   Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

  -   Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa.

  Giáo viên chủ nhiệm

  và cán sự lớp

  14/09/2023
  đến 18/09/2023

  4

  - Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa;

  -  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV.

  Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

  Từ 18/09/2023
  đến 26/09/2023

  5

  -  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường,

  Phòng CTCT&SV

  Từ 26/09/2023
  đến 03/10/2023

  6

  -  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường ;

  -  Công bố KQRL dự kiến;

  -  Giải đáp khiếu nại;

  -  Ra Quyết định công nhận KQRLSV.

  Hội đồng ĐGKQRL

  cấp trường

  Dự kiến 04/10/2023
  đến 11/10/2023

  1. Phối hợp thực hiện
  • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp;
  • Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
  • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

  Trân trọng ./.