Thông báo rèn luyện

- Căn cứ theo: "Thông báo về triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kì 1 năm học 2022 - 2023" ngày 13 tháng 1 năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực hiện theo kế hoạch triển khai học tập giáo dục quốc phòng;

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên đề nghị thay đổi kế hoạch ĐGKQRL sinh viên học kì 1 năm học 2022 - 2023 thay thế cho kế hoạch đã thông báo ngày 13 tháng 1 năm 2023 như sau:

 

  1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy bao gồm cả sinh viên đang trong thời gian đi học trao đổi tại nước ngoài (sinh viên có quốc tịch nước ngoài không cần ĐGKQRL);
  2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan;
  3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT);
  4. Nội dung: Đánh giá KQRL Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học;
  5. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu: tại đây
  1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

-Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Phòng CTCT&SV

Giáo viên chủ nhiệm

13/01/2023

2

-Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ 1 năm học 2022 – 2023;  

Nộp phiếu ĐGKQRL đã đính kèm Minh chứng (Nếu có) cho Lớp trưởng.

Sinh viên

Lớp trưởng

Từ 13/01 đến 10/02/2023

3

-Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa.

Giáo viên chủ nhiệm

và lớp trưởng

Từ 07/03 đến 08/03/2023

4

-Tổng hợp các Văn bản;

-Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa

Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

Từ 08/03 đến 13/03/2023

5

-Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

Từ 13/02 đến 17/03/2023

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

-  Công bố ĐGKQRL dự kiến

-  Giải đáp khiếu nại

-  Ra Quyết định công nhận KQRLSV

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến họp 20/03 đến 21/03/2023

Ra QĐ 27/03/2023

  1. Phối hợp thực hiện
  • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp đúng tiến độ;
  • Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
  • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các Viện/Khoa quản lý sinh viên;

- Lưu: CTCT&SV.

TRƯỞNG PHÒNG  CTCT&SV 

TS Bùi Liên Hà (Đã kí)