Thông báo rèn luyện

 

  1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
  2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
  3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT).
  4. Nội dung:

- Đánh giá KQRL học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 cho các sinh viên Khóa 57 xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022;

- Đánh giá KQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2022.

  1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:

Tải tại đây

  1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Phòng CTCT&SV

Giáo viên chủ nhiệm

21/06/2022

2

-  Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 hoặc có ĐƠN XIN MIỄN ĐGKQRL (với sinh viên Khóa 57);  

-  Sinh viên tự đánh giá các học kỳ bổ sung (với sinh viên các khóa khác) (nếu có);

-  Đánh giá KQRLSV toàn khóa;

-  Nộp bản ĐGKQRL cho lớp trưởng (với sinh viên Khóa 57);

- Sinh viên nộp bản ĐGKQRL cho GVCN (với các sinh viên các khóa đã tốt nghiệp)

Sinh viên

21/06/2022
đến 24/06/2022

3

-  Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-  Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa

Giáo viên chủ nhiệm

và lớp trưởng

24/06/2022
đến 27/06/2022

4

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

Từ 27/06/2022
đến 28/06/2022

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

Từ 28/06/2022
đến 30/06/2022

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

-  Công bố KQRL dự kiến

-  Giải đáp khiếu nại

-  Ra Quyết định công nhận KQRLSV

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến 01/07/2022
đến 01/07/2022

  1. Phối hợp thực hiện
  • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp đúng tiến độ;
  • Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
  • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các Viện/Khoa quản lý sinh viên;

- Lưu: CTCT&SV.

TRƯỞNG PHÒNG  CTCT&SV

 

TS Bùi Liên Hà

 (Đã ký)