Thông báo rèn luyện

Căn cứ vào các hồ sơ và danh sách từ Viện/Khoa gửi tới, phòng CTCT&SV đã rà soát và tổng hợp Danh sách rèn luyện sinh viên theo đúng với những Minh chứng hiện có. Đề nghị các Đơn vị quản lý sinh viên, cá nhân sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà soát chính xác về Số lượng sinh viên, Mã sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn vị mình quản lý. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước 16h00 Thứ 3, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Sau thời gian trên phòng CTCT&SV sẽ tiến hành thay đổi điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 theo “Điểm tạm thời” có trong bảng tổng hợp rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 thành điểm chính thức. Điểm tại thời sinh viên xem tại đây

Lưu ý: Phòng CTCT & SV chỉ nhận các thắc mắc sau:

- Về Điểm số trong lỗi Cộng/Trừ: Lỗi tính toán sau khi kiểm tra Minh chứng sẵn có;

- Về lỗi thông tin cá nhân: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Đơn vị trực thuộc;

- Thắc mắc không bao gồm việc bổ sung minh chứng.

Trân trọng cảm ơn./.