Thông báo rèn luyện

Kính gửi: Các Viện/Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp

    ­Phòng CTCT&SV thông báo triển khai ĐGKQRL sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

 

 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy (sinh viên người nước ngoài không phải thực hiện ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện, Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Nội dung:

- Xét ĐGKQRL bổ sung cho các sinh viên thiếu ĐGKQRL các năm học trước

- ĐGKQRL học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K57, K58, 59

 1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

Thời hạn

thực hiện

1

-   Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Giáo viên chủ nhiệm

Lớp trưởng

01/10/2021

2

-  Lớp trưởng triển khai về đơn vị lớp

Sinh viên

Từ 01/10/2021 đến 06/10/2021

3

-   Sinh viên tự ĐGKQRL (Mẫu 01A) vàgửi cho lớp trưởng;

-   Sinh viên xét bổ sung tự làm ĐGKQRL (Mẫu 01B) và gửi email cho Thư ký khoa.

Sinh viên tự đánh giá và gửi bản mềm 

Từ 06/10/2021 đến 08/10/2021

4

-   Tổ chức họp lớp để ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-   Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Khoa

Giáo viên chủ nhiệm

và cán bộ lớp

Từ 08/10/2021

đến 13/10/2021

5

-   Viện/Khoa tổng hợp danh sách và in các văn bản;

-   Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa;

-   Gửi Hồ sơ ĐGKQRL (gồm bản cứng, bản mềm) của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

Từ 13/10/2021 đến 20/10/2021

6

-   Rà soát, tổng hợp KQRL của sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

Từ 20/10/2021 đến 27/10/2021

7

-   Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường;

-   Công bố điểm rèn luyện dự kiến

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến 27/10/2021

8

-   Thời gian thắc mắc và Công nhận điểm RL

Hội đồng Viện / Khoa

27/10/2021

đến 15/11/2021

9

-   Ra Quyết định công nhận KQRL

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến 15/11/2021

 1. Phối hợp thực hiện
 • Các Viện/Khoa quản lý sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, Phòng CTCT&SV, các GVCN, cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ và chấm điểm rèn luyện chính xác (GVCN chú ý kiểm tra minh chứng của sinh viên).
 • Phòng Quản lý đào tạo kịp thời cung cấp thông tin điểm trung bình chung của sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 cho các Viện/Khoa quản lý sinh viên để GVCN làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.
 • Các đơn vị cung cấp danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ các hoạt động của đơn vị trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.
 • Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Hội sinh viên hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.
 • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

* Hướng dẫn thực hiện và các Mẫu văn bản tải tại đây

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Phòng QLĐT;

- Cơ sở Quảng Ninh;

- Đoàn TN, Hội SV;

- Các Viện/Khoa quản lý sinh viên;

- Lưu: VT, CTCT&SV.

TM. HỘI ĐỒNG ĐGKQRLSV

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

 

TS. Bùi Liên Hà (Đã ký)