Thông báo rèn luyện
 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy đủ điều kiện xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2021 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL);
 • Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện, Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan;
 • Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy);
 • Nội dung:
 • Đánh giá KQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2021;

  1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:
  • Các đơn vị tải bản mềm trên TẠI ĐÂY
  • Quyết định ban hành về ĐGKQRL các học kỳ tham khảo TẠI ĐÂY
  1. Tiến độ thực hiện:

  TT

  Nội dung

  Đơn vị/cá nhân/

  thời gian thực hiện

  1

  -  Tiến hành ĐGKQRSV toàn khóa học cho các sinh viên tốt nghiệp tháng 7 năm 2021;

  -  Gửi Hồ sơ ĐKQRLSV toàn khóa học cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa

  Giáo viên chủ nhiệm

  Từ 30/6 đến 7/7/2021

  2

  -  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa/CSQN để ĐGKQRL toàn khóa học

  -  Gửi Hồ sơ ĐGKQRLSV toàn khóa học của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

  Hội đồng Viện/Khoa/CSQN ĐGKQRLSV

  Từ 7 đến 11/7/2021

  3

  -  Rà soát, tổng hợp KQRLSV toàn khóa học cho sinh viên tốt nghiệp tháng 7 năm 2021

  Phòng CTCT&SV

  Từ 12 đến 19/7/2021

  4

  -  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRLSV toàn khóa học tốt nghiệp tháng 7 năm 2021;

  -  Công bố ĐGKQRL toàn khóa học tốt nghiệp tháng 7 năm 2021

  Hội đồng ĐGKQRL

  cấp trường

  20/7/2021

  5

  -  Ra Quyết định công nhận KQRLSV toàn khóa học tốt nghiệp tháng 7 năm 2021

  Hội đồng ĐGKQRL

  cấp trường

  20/7/2021

  Trân trọng.

   

   

  Nơi nhận:

  - Cơ sở QN;

  - Các Viện/Khoa quản lý sinh viên;

  - Lưu: CTCT&SV.

  TM. HỘI ĐỒNG ĐGKQRLSV

  THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

   

   

  TS. Bùi Liên Hà(Đã ký)