Thông báo rèn luyện

Căn cứ vào thông báo ngày 20 tháng 4 năm 2021 của phòng CTCT&SV về thời hạn thắc mắc về ĐGKQRL Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, các học kỳ bổ sung;

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay;

 

Phòng CTCT&SV xin thông báo tới các đơn vị quản lý sinh viên, các cá nhân sinh viên thời hạn thắc mắc có thay đổi như sau:

Trước: đến trước ngày thứ 3, ngày 11 tháng 5 năm 2021;
Nay đổi thành: đến trước thứ 4, ngày 19 tháng 5 năm 2021.

Sau thời hạn thắc mắc trên phòng CTCT&SV sẽ lấy điểm tạm thời trong file đính kèm điểm Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (Update tại thời điểm 18h00 ngày 04/05/2021) để xin quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương

Lưu ý:
Do tình hình dịch bệnh Phòng CTCT&SV chỉ nhận thắc mắc và đối chiếu minh chứng gốc (CÓ THỂ LÀ FILE ẢNH MÀU ĐƯỢC CHỤP LẠI TỪ MINH CHỨNG GỐC) bởi lớp trưởng hoặc lớp phó đem tới;
Về Điểm số trong lỗi Cộng/Trừ: Lỗi tính toán sau khi kiểm tra Minh chứng sẵn có do các đơn vị quản lý sinh viên đưa lên;
Về lỗi thông tin cá nhân: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Đơn vị trực thuộc (Lớp trưởng tổng hợp danh sách lỗi nếu có);
Về việc Minh chứng thiếu chữ ký giáo viên: Yêu cầu lớp trưởng tập hợp toàn bộ Minh chứng gốc của lớp và đem tới phòng CTCT&SV đối chiếu trong thời gian thắc mắc, sau thời hạn trên phòng CTCT&SV sẽ không giải thích gì thêm.
Thắc mắc không bao gồm việc bổ sung minh chứng.

Trân trọng cảm ơn!