Thông báo rèn luyện

Căn cứ vào các hồ sơ và danh sách từ Viện/Khoa gửi tới, phòng CTCT&SV đã rà soát và tổng hợp Danh sách rèn luyện sinh viên theo đúng với những Minh chứng hiện có. Đề nghị các Đơn vị quản lý sinh viên, cá nhân sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà soát chính xác về Số lượng sinh viên, Mã sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn vị mình quản lý. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước ngày Thứ 3, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

Sau thời gian trên phòng CTCT&SV sẽ tiến hành thay đổi điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 theo “Điểm tạm thời” có trong bảng tổng hợp rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020 – 2021;
Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ bổ sung xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021;
Đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa đợt tháng 3 năm 2021;

Lưu ý: Phòng CTCT & SV chỉ nhận các thắc mắc sau:

  • Về Điểm số trong lỗi Cộng/Trừ: Lỗi tính toán sau khi kiểm tra Minh chứng sẵn có
  • Về lỗi thông tin cá nhân: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Đơn vị trực thuộc
  • Về việc Minh chứng thiếu chữ ký giáo viên: Yêu cầu lớp trưởng tập hợp toàn bộ Minh chứng gốc của lớp và đem tới phòng CTCT&SV đối chiếu trong thời gian thắc mắc, sau thời hạn trên phòng CTCT&SV sẽ không giải thích gì thêm.
  • Thắc mắc không bao gồm việc bổ sung minh chứng

Trân trọng cảm ơn./.