Thông báo rèn luyện

Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện, Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.


Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
Nội dung:
Bổ sung cho các sinh viên còn thiếu ĐGKQRL học kỳ để đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019 (các đối tượng còn thiếu nhưng chưa tốt nghiệp vào đợt tháng 2 năm 2019 sẽ xét bổ sung vào đợt sau);
Đánh giá KQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019.
Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:
Các đơn vị tải trên website của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên: www.ctctsv.ftu.edu.vn
Tiến độ thực hiện:
TT Nội dung Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện
1 Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL Phòng QLĐT,
Phòng CTCT&SV
Giáo viên chủ nhiệm
12/12 – 17/12/2018
2 Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ I năm học 2018 – 2019 (với sinh viên K54);  các học kỳ bổ sung với sinh viên các khóa khác (nếu có); Đánh giá KQRLSV toàn khóa
- Nộp bản ĐGKQRL cho lớp trưởng (với sinh viên K54); nộp cho giáo viên chủ nhiệm (với các sinh viên các khóa đã tốt nghiệp) Sinh viên
17/12 – 21/12/2018
3 Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;
Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa Giáo viên chủ nhiệm
và lớp trưởng
24/12 – 28/12/2018
4 Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa
Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV Hội đồng Khoa ĐGKQRLSV
02/01 – 04/01/2018
5 Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường Phòng CTCT&SV
07/01 – 10/01/2019
6 Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường
Công bố KQRL dự kiến
Giải đáp khiếu nại
Ra Quyết định công nhận KQRLSV Hội đồng ĐGKQRL
cấp trường
11/01 – 21/01/2019
Phối hợp thực hiện
Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp đúng tiến độ. Chấm điểm rèn luyện chính xác (chú ý kiểm tra minh chứng của sinh viên);
Các Viện, Khoa quản lý sinh viên, Cở sở Quảng Ninh, Phòng CTCT&SV tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
Phòng Quản lý Đào tạo hỗ trợ cung cấp thông tin điểm trung bình chung học tập của sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho các Viện/Khoa quản lý sinh viên để làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;

Mọi thông tin chi tiết tải tại đây.
Xin trân trọng cảm ơn.