RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Căn cứ vào các hồ sơ và danh sách từ các đơn vị quản lý (Viện/ Khoa) gửi tới, phòng CTCT&SV đã rà soát và tổng hợp Danh sách rèn luyện sinh viên theo đúng với những Minh chứng hiện có. Các trường hợp bị trừ điểm có nhiều lý do chủ yếu là các trường hợp sau:

 

- Minh chứng trên bản in không rõ ràng, không đọc được chữ;
- Minh chứng là các hình ảnh chụp dạng checkin;
- Minh chứng thuộc các hoạt động của CLB không có chữ ký, xác nhận từ Đoàn trường;
- Minh chứng được cấp bởi Hội sinh viên nhưng không có chữ ký, xác nhận của chủ tịch Hội sinh viên;
- Minh chứng xác nhận bởi email, các hoạt động bên ngoài mà không có sự cho phép của Nhà trường;
- Minh chứng là các hoạt động của đơn vị nhưng không có chữ ký hoặc xác nhận từ lãnh đạo đơn vị;
- Minh chứng là các trường hợp chuyển tiền ủng hộ nhưng không có tên người gửi, tên người nhận/ đơn vị/ tổ chức cụ thể, tên Ngân hàng, Mã số giao dịch cụ thể;
- Minh chứng nằm ngoài thời gian cho phép (Từ 10/01/2022 đến 07/08/2022).

Đề nghị các Đơn vị quản lý sinh viên, cá nhân sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà soát chính xác về Số lượng sinh viên, Mã sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn vị mình quản lý. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước ngày Thứ 5, ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Sau thời gian trên phòng CTCT&SV sẽ không nhận bất kỳ thay đổi nào để tiến hành ban hành Quyết định.

Danh sách của ĐGKQRLSV học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 xem tại đây.

* Lưu ý:
- Phòng CTCT & SV chỉ nhận cập nhật và sửa đổi các thông tin cá nhân: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Đơn vị trực thuộc; Không bao gồm việc bổ sung minh chứng;
- Các trường hợp được đánh dấu đề nghị Sinh viên kiểm tra lại Mã Sinh viên và liên hệ lại với phòng CTCT&SV trước thời hạn trên thông báo.

Trân trọng cảm ơn./.