Tin mới nhất

Căn cứ Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành đính kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT) phòng CTCT&SV hướng dẫn sinh viên và các đơn vị quản lý về Minh chứng rèn luyện và Khai phiếu ĐGKQRL năm học 2023 - 2024 như sau:

Các phụ lục và tải văn bản tại đây ./.