Tin mới nhất

Căn cứ vào các hồ sơ và danh sách từ Viện/ Khoa gửi tới, phòng CTCT&SV đã rà soát và tổng hợp Danh sách rèn luyện sinh viên theo đúng với những Minh chứng hiện có. Đề nghị các Đơn vị quản lý sinh viên, cá nhân sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà soát chính xác về Số lượng sinh viên, Mã sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn vị mình quản lý. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước ngày Thứ 4, ngày 13 tháng 4 năm 2022.

 

Sau thời gian trên phòng CTCT&SV sẽ không nhận bất kỳ thay đổi nào để tiến hành ban hành Quyết định.

Danh sách của (ĐGKQRLSV học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, ĐGKQRL học kỳ bổ sung xét đợt tháng 3 năm 2022, ĐGKQRLSV Toàn khóa xét đợt tháng 3 năm 2022)  xem tại đây;

* Lưu ý: Phòng CTCT & SV chỉ nhận cập nhật và sửa đổi các thông tin cá nhân: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Đơn vị trực thuộc; Không bao gồm việc bổ sung minh chứng.

Trân trọng cảm ơn./.