Biểu mẫu

Do tình hình dịch bệnh nên kể từ ngày 27/09/2021 phòng CTCT&SV đã triển khai làm chứng nhận Sinh viên theo hình thức Online. Đề nghị Sinh viên Kích và đây và đăng nhập bằng tài khoản email do Nhà trường cấp để có thể khai theo biểu mẫu. Phòng CTCT&SV sẽ căn cứ theo biểu mẫu Sinh viên đã khai để cấp giấy chứng nhận bản Scan qua email và sinh viên có thể lấy bản cứng tại bộ phận tiếp sinh viên ở cồng trường./.