Tuần sinh hoạt CDSV

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020 - 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 405/KH-ĐHNT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Ngoại thương về việc Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020 - 2021”,
Phòng CTCT&SV thông báo lịch học“Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa” khóa 59 cho sinh viên nhập học theo phương thức xét tuyển 4 (Xem File đính kèm tại cuối bài viết).
Đây là chương trình bắt buộc đối với sinh viên và là tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện, thi đua khen thưởng của sinh viên. Đề nghị sinh viên tham gia học tập đầy đủ và đúng giờ.

 

Nội dung


Nội dung

Thời lượng

Đơn vị

thực hiện

Chuyên đề 1

Khai mạc

lớp học

Khai mạc, phổ biến nội quy lớp học, kế hoạch học tập và kiểm tra đánh giá, cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

0.5 tiết

Phòng CTCT&SV

Bài 1

Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2 tiết

Phòng CTCT&SV

 

Bài 2

Giới thiệu về Trường Đại học Ngoại thương: quá trình phát triển, chiến lược, định hướng, cơ cấu tổ chức; công tác trọng tâm của Nhà trường năm học 2020 - 2021.

2 tiết

Ban Giám hiệu

 

Bài 3

Giới thiệu về ngành nghề đào tạo, quy chế đào tạo, giới thiệu về các chương trình đào tạo (Tiên tiến, Chất lượng cao, Định hướng nghề nghiệp quốc tế), trao đổi sinh viên quốc tế, học bổng cho sinh viên.

2 tiết

Phòng QLĐT

Chuyên đề 2

Bài 4

Giới thiệu các quy định về công tác sinh viên, công tác đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách cho sinh viên; hướng dẫn sử dụng dịch vụ tài chính tại Trường Đại học Ngoại thương

 

2 tiết

Phòng CTCT&SV, Phòng KHTC

 

Bài 5

Giới thiệu về hoạt động của Đoàn TN, Hội SV và các CLB.

2 tiết

 

Đoàn trường

 

Bài 6

Giới thiệu về hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương

1 tiết

Trung tâm

hỗ trợ SV

 

Bài 7

Giới thiệu về hoạt động khởi nghiệp của sinh viên và kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục.

1 tiết

Trung tâm FIIS

Chuyên đề 3

 

Bài 8

Giới thiệu về hoạt động của Thư viện, hướng dẫn tra cứu thông tin tại Thư viện trường ĐHNT.

1 tiết

Thư viện

 

Bài 9

Giới thiệu về việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, công tác phòng cháy chữa cháy của trường ĐHNT.

1 tiết

Phòng QTTB

Bài 10

Xây dựng thương hiệu và phát triển cá nhân gắn với tinh thần, bản lĩnh Ngoại thương.

2 tiết

Truyền thông và Quan hệ đối ngoại

 

Bài 11

Phổ biến các quy định pháp luật về an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và an ninh, trật tự trường học.

2 tiết

PA 03

CA TP HN

Chuyên đề 4

Bài 12

Giới thiệu thông tin chung và một số hoạt động của Khoa/Viện: Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, tiến độ học tập; Công tác giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập; Phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học; Định hướng nghề nghiệp.

4 tiết

Các Viện/ Khoa  quản lý sinh viên

PHÂN LỚP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Lịch học chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 học tại Hội trường D201 (Tầng 2 nhà D):

                                                                                                                                                 

<

Ngày

Buổi

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

T2

12.10

Sáng

Thời gian

Bài

Thời gian

Bài

Thời gian

Bài

Thời gian

Bài

Thời gian

Bài

6h45 – 7h00

Khai mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 – 8h30

Bài 1

 

 

 

 

 

 

 

 

8h40 – 10h10

Bài 2

 

 

 

 

 

 

 

 

10h20 – 11h50

Bài 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

12h15 – 12h30

Khai mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

12h30 – 14h00

Bài 1

 

 

 

 

 

 

 

 

14h10 – 15h40

Bài 2

 

 

 

 

 

 

 

 

15h50 – 17h20

Bài 3

 

 

 

 

 

 

T3

13.10

Sáng

6h45 – 7h00

Điểm danh

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 – 8h30

Bài 4

 

 

 

 

 

 

 

 

8h40 – 10h10

Bài 5

 

 

 

 

 

 

 

 

10h20 – 11h05

Bài 6

 

 

 

 

 

 

 

 

11h15 – 12h00

Bài 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

12h15 – 12h30

Điểm danh

 

 

 

 

 

 

 

 

12h30 – 14h00

Bài 4

 

 

 

 

 

 

 

 

14h10 – 15h40

Bài 5

 

 

 

 

 

 

 

 

15h50 – 16h35

Bài 6

 

 

 

 

 

 

 

 

16h45 – 17h30

Bài 7

 

 

 

 

 

 

T4

14.10

 

Khai giảng năm học 2020 - 2021

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h15 – 12h30

Điểm danh

 

 

 

 

 

 

 

 

12h30 – 13h15

Bài 9

 

 

 

 

 

 

 

 

13h20 – 14h05

Bài 8

 

 

 

 

 

 

 

 

14h10 – 15h55

Bài 11

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 – 17h30

Bài 10

 

 

 

 

 

 

T5

15.10

Sáng

6h45 – 7h00

Điểm danh

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 – 7hh45

Bài 9

 

 

 

 

 

 

 

 

7h50 – 8h35

Bài 8

 

 

 

 

 

 

 

 

8h40 – 10h10

Bài 11

 

 

 

 

 

 

 

 

10h20 – 11h50

Bài 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

12h15 – 12h30

Khai mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

12h30 – 14h00

Bài 1

 

 

 

 

 

 

 

 

14h10 – 15h40

Bài 2

 

 

 

 

 

 

 

 

15h50 – 17h20

Bài 3

 

 

 

 

 

 

T6

16.10

 

Sáng

 

 

 

 

 

 

6h45 – 7h00

Khai mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 – 8h30

Bài 1

 

 

 

 

 

 

 

 

8h40 – 10h10

Bài 2

 

 

 

 

 

 

 

 

10h20 – 11h50

Bài 3

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

12h15 – 12h30

Điểm danh

 

 

 

 

 

 

 

 

12h30 – 14h00

Bài 4

 

 

 

 

 

 

 

 

14h10 – 15h40

Bài 5

 

 

 

 

 

 

 

 

15h50 – 16h35

Bài 6

 

 

 

 

 

 

 

 

16h45 – 17h30

Bài 7

 

 

 

 

T2

19.10

Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

6h45 – 7h00

Khai mạc

 

 

 

 

 

 

 

 

7h00 – 8h30

Bài 1

 

 

 

 

 

 

 

 

8h40 – 10h10

Bài 2

 

 

 

 

 

 

 

 

10h20 – 11h50

Bài 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

12h15 – 12h30

Điểm danh