Tuần sinh hoạt CDSV

Căn cứ Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2019 - 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-ĐHNT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Trường Đại học Ngoại thương về việc Tổ chức “Tuần sinh sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020”, Trường Đai học Ngoại thương thông báo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa” khóa 55 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: Từ ngày 21/9/2019 đến ngày 29/9/2019

Đối tượng: Sinh viên khóa 55 tại cơ sở Hà Nội

Số lượng sinh viên: dự kiến 400 sinh viên

Nội dung:

­­­­­­

Bài

Nội dung

Đơn vị

thực hiện

Bài 1

Một số vấn đề kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phòng CTCT&SV

Bài 2

Phổ biến Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động.

Khoa Luật

Bài 3

Học phần tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên.

Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên

  1. Tổ chức thực hiện
  2. Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa cho sinh viên khóa 55 tại cơ sở Hà Nội;
  3. Các đơn vị được phân công giảng dạy tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa gửi đề cương bài giảng, danh sách báo cáo viên về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước 16h00, thứ 2, ngày 16/9/2019.

 

Lich học và Thông báo tải tại đây