Tuần sinh hoạt CDSV
Căn cứ Công văn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-ĐHNT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương về việc Tổ chức “Tuần sinh sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2018 - 2019”, Trường Đai học Ngoại thương thông báo việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa” năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:  
Thời gian: Từ ngày 11/11/2018 đến ngày 25/11/2018
Đối tượng: Sinh viên K56 tại cơ sở Hà Nội
Số lượng sinh viên: dự kiến 3112 sinh viên
Nội dung:
Bài Nội dung Đơn vị
thực hiện
Bài 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Khoa Lý luận chính trị
Bài 2 Thông tin về một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường trong năm học; Một số vấn đề cập nhật về công tác đào tạo, rèn luyện sinh viên và hoạt động ngoại khóa của sinh viên, văn hóa ứng xử và môi trường văn minh học đường. Phòng CTCT&SV

Bài 3 Bảo hiểm y tế và sức khỏe tâm sinh lý sinh viên Phòng Y tế
Bài 4 Giáo dục về ý thức nghề nghiệp, tư vấn học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Các Viện/ Khoa
quản lý sinh viên
Tổ chức thực hiện
Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa cho sinh viên K56 tại cơ sở Hà Nội;
Các đơn vị được phân công giảng dạy tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa gửi đề cương bài giảng, danh sách báo cáo viên về Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên trước 16h00, thứ 5, ngày 08/11/2018; thông báo và đôn đốc sinh viên khóa 56 tham gia học tập đúng giờ và đầy đủ.
Thông tin chi tiết và lịch học Sinh viên tải tại đây