Các thông báo khác

Kính gửi:  - Các Viện/Khoa quản lý sinh viên
                 - Lớp trưởng các khóa 55, 56, 57, 58
                 - Sinh viên các khóa 55, 56, 57, 58

Thực hiện Văn bản số 775/UBND - TB thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (COVID-19) - phiên họp số 43;

Nhà  trường  đã triển khai việc khai báo thông tin y tế đối với những sinh viên đi Đà Nẵng và trở về từ ngày 08/7/2020 thông qua Lớp trưởng các lớp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, có một số sinh viên vẫn chưa thực hiện việc khai báo. Vì vậy, Nhà  trường đề nghị các Viện/Khoa quản lý sinh viên đôn đốc, nhắc nhở sinh viên thực hiện việc khai báo này.

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các sinh viên. Những sinh viên không khai báo thông tin y tế sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường và bị trừ điểm rèn luyện sinh viên.

Thời hạn khai báo thông tin: trước 12h00, thứ 6, ngày 31/7/2020.

Trân trọng.