Thông báo rèn luyện
  1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng tháng 7 năm 2024 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
  2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
  3. Các căn cứ:

- Căn cứ vào kế hoạch số 350 ngày 01/12/2023 về việc thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp với sinh viên hệ chính quy tại trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh đợt 1 năm 2024;

- Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy). 

  1. Nội dung: Đánh giá KQRL học kỳ 2 năm học 2023 – 2024; Đánh giá KQRL toàn khóa cho các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2024.
  2. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu: Các đơn vị tải trên website của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.
  3. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Phòng CTCT&SV phối hợp cũng các đơn vị,

Giáo viên chủ nhiệm

25/06/2024

2

-  Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 hoặc có ĐƠN XIN MIỄN ĐGKQRL (1);

-  Sinh viên lập bảng Đánh giá KQRLSV toàn khóa (2);

-  Nộp bản ĐGKQRL (1) hoặc (2) cho Lớp trưởng hoặc Lớp phó tổng hợp theo lớp; Sinh viên nộp bản ĐGKQRL cho GVCN (với các lớp không có Lớp trưởng, lớp phó).

Sinh viên

25/06/2024

Đến

28/06/2024

3

- Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp (Đối với những sinh viên đang còn lớp hành chính);

- Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa.

Giáo viên chủ nhiệm

và lớp trưởng (Nếu có)

28/06/2024
đến 05/07/2024

4

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa;

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV.

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

Từ 05/07/2024
đến trước 09/07/2024

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường.

Phòng CTCT&SV

Từ 09/07/2024
đến 10/07/2024

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường ;

-  Ra Quyết định công nhận KQRLSV.

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến 11/7/2024
đến 12/07/2024

  1. Phối hợp thực hiện
  • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp;
  • Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
  • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

Phụ lục kèm theo Thông báo tải tại đây ./.