Thông báo rèn luyện
 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy chưa ra trường (sinh viên người nước ngoài và sinh viên đã xét tốt nghiệp không cần ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Các căn cứ:

Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT).

 1. Nội dung:

- Đánh giá KQRL học kỳ 1 năm học 2023 – 2024.

 1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:
 • Các đơn vị tải trên website của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (http://ctctsv.ftu.edu.vn)
 1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Phòng CTCT&SV

Giáo viên chủ nhiệm

05/02/2024

2

-   Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

-   Nộp bản ĐGKQRL cho Lớp trưởng hoặc Lớp phó tổng hợp theo lớp; Sinh viên nộp bản ĐGKQRL cho GVCN (với các lớp không có Lớp trưởng, lớp phó)

Sinh viên

26/02/2024

Đến

06/03/2024

3

-   Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-   Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa.

Giáo viên chủ nhiệm

và cán sự lớp

06/03/2024
đến 08/03/2024

4

- Tổng hợp danh sách SV tham gia ĐGKQRL

- Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa;

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV.

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

Từ 08/03/2024
đến 16/03/2024

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường,

Phòng CTCT&SV

Từ 16/03/2024
đến 24/03/2024

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường ;

-  Công bố KQRL dự kiến;

-  Giải đáp khiếu nại;

-  Ra Quyết định công nhận KQRLSV.

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến 25/03/2024
đến 26/03/2024

 1. Phối hợp thực hiện
 • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp;
 • Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
 • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

Các văn bản đính kèm tải tại đây.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Viện/Khoa quản lý sinh viên;

- Lưu: CTCT&SV.

TRƯỞNG PHÒNG  CTCT&SV

 

 

TS Bùi Liên Hà (Đã kí)