Thông báo rèn luyện

Thông báo, hướng dẫn và biểu mẫu tải tại đây

 

  1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng tháng 1 năm 2024 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
  2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
  3. Các căn cứ:

- Căn cứ vào kế hoạch số 186 ngày 21/6/2023 về việc thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp với sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm 2023;

- Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).

  1. Nội dung: Đánh giá KQRL học kỳ 1 năm học 2023 – 2024; Đánh giá KQRL toàn khóa cho các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2024.
  2. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu: Các đơn vị tải trên website của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên.
  3. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Phòng CTCT&SV phối hợp cũng các đơn vị,

Giáo viên chủ nhiệm

21/12/2023

2

-  Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 hoặc có ĐƠN XIN MIỄN ĐGKQRL (1);

-  Sinh viên lập bảng Đánh giá KQRLSV toàn khóa (2);

-  Nộp bản ĐGKQRL (1) hoặc (2) cho Lớp trưởng hoặc Lớp phó tổng hợp theo lớp; Sinh viên nộp bản ĐGKQRL cho GVCN (với các lớp không có Lớp trưởng, lớp phó).

Sinh viên

21/12/2023

Đến

28/12/2023

3

- Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp (Đối với những sinh viên đang còn lớp hành chính);

- Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa.

Giáo viên chủ nhiệm

và lớp trưởng (Nếu có)

29/12/2023
đến 02/01/2024

4

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa;

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV.

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

Từ 03/01/2024
đến 05/01/2024

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường.

Phòng CTCT&SV

Từ 06/01/2024
đến 07/01/2024

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường ;

-  Công bố KQRL dự kiến;

-  Giải đáp khiếu nại;

-  Ra Quyết định công nhận KQRLSV.

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến 08/01/2024
đến 15/01/2024

  1. Phối hợp thực hiện
  • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp;
  • Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
  • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các Viện/Khoa quản lý sinh viên;

- Lưu: CTCT&SV.

TRƯỞNG PHÒNG  CTCT&SV

 

TS Bùi Liên Hà (Đã ký)