Thông báo rèn luyện
 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng tháng 7 năm 2023 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 • Các căn cứ:
 • - Căn cứ vào kế hoạch và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại trụ sở chính Hà nội và cơ sở Quảng Ninh số 372/KH—ĐHNT ngày 30/11/2022;

  - Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT).

  1. Nội dung:

  - Đánh giá KQRL học kỳ 2 năm học 2022 – 2023; Đánh giá KQRL toàn khóa cho các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2023.

  1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:

  - Các đơn vị tải trên website của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên tại đây:

  1. Tiến độ thực hiện:

  TT

  Nội dung

  Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

  1

  - Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

  Phòng CTCT&SV

  Giáo viên chủ nhiệm

  23/06/2023

  2

  -  Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 hoặc có ĐƠN XIN MIỄN ĐGKQRL (1);

  -  Sinh viên lập bảng Đánh giá KQRLSV toàn khóa (2);

  -  Nộp bản ĐGKQRL (1) hoặc (2) cho Lớp trưởng hoặc Lớp phó tổng hợp theo lớp; Sinh viên nộp bản ĐGKQRL cho GVCN (với các lớp không có Lớp trưởng, lớp phó)

  Sinh viên

  23/06/2023

  Đến

  29/06/2023

  3

  - Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp (Đối với những sinh viên đang còn lớp hành chính);

  - Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa.

  Giáo viên chủ nhiệm

  và lớp trưởng (Nếu có)

  29/06/2023
  đến 03/07/2023

  4

  -  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa;

  -  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV.

  Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

  Từ 03/07/2023
  đến 07/07/2023

  5

  -  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường,

  Phòng CTCT&SV

  Từ 07/07/2023
  đến 13/07/2023

  6

  -  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường ;

  -  Công bố KQRL dự kiến;

  -  Giải đáp khiếu nại;

  -  Ra Quyết định công nhận KQRLSV.

  Hội đồng ĐGKQRL

  cấp trường

  Dự kiến 13/07/2023
  đến 14/07/2023

  1. Phối hợp thực hiện
  • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp;
  • Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
  • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

  Trân trọng.

  Nơi nhận:

  - Các Viện/Khoa quản lý sinh viên;

  - Lưu: CTCT&SV.

  TRƯỞNG PHÒNG  CTCT&SV

   

  TS Bùi Liên Hà (Đã kí)