Thông báo rèn luyện

Căn cứ vào các hồ sơ và danh sách từ Viện/Khoa gửi tới, phòng CTCT&SV đã rà soát và tổng hợp Danh sách rèn luyện sinh viên theo đúng với những Minh chứng hiện có.

Đề nghị các Đơn vị quản lý sinh viên, cá nhân sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà soát chính xác về Số lượng sinh viên, Mã sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn vị mình quản lý. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước 16h00 Thứ 4, ngày 12 tháng 04 năm 2023

Sau thời gian trên phòng CTCT&SV sẽ tiến hành thay đổi điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 theo “Điểm tạm thời” có trong bảng tổng hợp rèn luyện học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 thành điểm chính thức.

Danh sách điểm dự kiến xem tại đây 

Lưu ý: Phòng CTCT & SV chỉ nhận các thắc mắc sau:

- Về Điểm số trong lỗi Cộng/Trừ: Lỗi tính toán sau khi kiểm tra Minh chứng sẵn có;

- Về lỗi thông tin cá nhân: Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Đơn vị trực thuộc;

- Thắc mắc không bao gồm việc bổ sung minh chứng.

- Các trường hợp bị trừ điểm nhưng không ghi lý do xin vui lòng liên hệ Khoa giải thích (Phòng CTCT&SV không tự ý thay đổi điểm các trường hợp này)

Trân trọng cảm ơn./.