Thông báo rèn luyện

Ban cán sự lớp (Lớp trưởng và Lớp phó) học kì 1 năm học 2022 - 2023 được cộng điểm theo danh sách cuối bài viết.
Sinh viên là cán sự thuộc diện quy hoạch sẽ tự khai theo danh sách lớp đã đăng ký với phòng CTCT&SV và được cộng với số điểm tương ứng với chức vụ.

Danh sách điểm cộng của lớp trưởng, lớp phó xem tại đây ./.