Thông báo rèn luyện
 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy (gồm cả sinh viên đang trong thời gian đi học trao đổi tại nước ngoài) thuộc các khóa 58, 59, 60 và sinh viên khóa trước chưa tốt nghiệp (sinh viên có quốc tịch nước ngoài không cần ĐGKQRL).
 • Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 • Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT).
 • Nội dung:
 • - Đánh giá KQRL học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho các sinh viên Khóa 58, 59, 60 và các sinh viên khóa trước chưa tốt nghiệp;

  1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:

  - Các đơn vị và sinh viên  Thông Báo kèm Phụ lục tại đây

  1. Tiến độ thực hiện:

  TT

  Nội dung

  Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

  1

  - Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

  Phòng CTCT&SV

  Giáo viên chủ nhiệm

  12/10/2022

  2

  -  Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ 2 năm học 2021 – 2022;  

  -  Nộp phiếu ĐGKQRL đã đính kèm Minh chứng (Nếu có) cho Lớp trưởng (Đối với sinh viên có lớp đã hoàn thành tốt nghiệp nộp phiếu ĐGKQRL và Minh chứng cho GVCN).

  Sinh viên

  Lớp trưởng

  Từ 12/10 đến 17/10/2022

  3

  -  Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

  -  Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa.

  Giáo viên chủ nhiệm

  và lớp trưởng

  Từ 17/10 đến 24/10/2022

  4

  -  Tổng hợp các Văn bản;

  -  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa

  -  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

  Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

  Từ 24/10 đến 28/10/2022

  5

  -  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường

  Phòng CTCT&SV

  Từ 28/10 đến 08/11/2022

  6

  -  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

  -  Công bố ĐGKQRL dự kiến

  -  Giải đáp khiếu nại

  -  Ra Quyết định công nhận KQRLSV

  Hội đồng ĐGKQRL

  cấp trường

  Dự kiến họp 08/10 đến 09/11/2022

  Ra QĐ 15/11/2022

  1. Phối hợp thực hiện
  • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp đúng tiến độ;
  • Các Viện/ Khoa quản lý sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
  • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

  Trân trọng.

  Nơi nhận:

  - Các Viện/Khoa quản lý sinh viên;

  - Lưu: CTCT&SV.

  TRƯỞNG PHÒNG  CTCT&SV

   

   

   

  TS Bùi Liên Hà

   (Đã kỳ)