Thông báo rèn luyện

Căn cứ theo Thông báo về việc triển khai ĐGKQRL sinh viên ngày 17/2/2022; Nội dung tại đây

Căn cứ cuộc họp của Hội đồng ĐGKQRL sinh viên ngày 18/3/2022;

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên phòng CTCT&SV đề nghị sinh viên, lớp trưởng, GVCN, Đơn vị quản lý (Viện/ Khoa) cùng phối hợp tiến hành rà soát, kiểm tra và bổ sung thông tin trên phiếu ĐGKQRL học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Thông tin chi tiết xem tại đây ./.