Thông báo rèn luyện

Kính gửi: Các Viện/Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp

­­Phòng CTCT&SV thông báo triển khai ĐGKQRL sinh viên học kỳ 1 năm học 2022 - 2022, ĐGKQRL sinh viên bổ sung các học kỳ, cụ thể như sau:

 

 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học chính quy (sinh viên người nước ngoài không phải thực hiện ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, các Viện, Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939/QĐ-ĐHNT ngày 16/08/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Nội dung:

- Xét ĐGKQRL bổ sung cho các sinh viên thiếu ĐGKQRL các năm học trước

- ĐGKQRL học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Khóa 58, 59, 60

 1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời hạn thực hiện

1

-   Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Giáo viên chủ nhiệm, Lớp trưởng

17/02/2022

2

- Lớp trưởng triển khai về đơn vị lớp

- Sinh viên tự ĐGKQRL (Mẫu 01A) và gửi cho lớp trưởng;

- Sinh viên xét bổ sung tự làm ĐGKQRL (Mẫu 01B) và gửi email cho Thư ký khoa.

Lớp trưởng
Sinh viên tự đánh giá và gửi bản mềm

Từ 17/02/2022 đến 25/02/2022

3

- Tổ chức họp lớp để ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

- Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Khoa

Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ lớp

Từ 25/02/2022 đến 28/02/2022

4

- Viện/Khoa tổng hợp danh sách và in các văn bản;

- Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa;

- Gửi Hồ sơ ĐGKQRL (gồm bản cứng, bản mềm) của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

Từ 28/02/2022 đến 04/03/2022

5

- Rà soát, tổng hợp KQRL của sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

Từ 04/03/2022 đến 09/03/2022

6

- Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường;

- Công bố điểm rèn luyện dự kiến

Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

Dự kiến từ 10/03/2022 đến 11/03/2022

7

- Thời gian thắc mắc và Công nhận điểm RL

Hội đồng Viện / Khoa

11/03/2022 đến 18/03/2022

8

- Ra Quyết định công nhận KQRL

Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

Dự kiến 18/03/2022

 1. Phối hợp thực hiện
 • Các Viện/Khoa quản lý sinh viên, Phòng CTCT&SV, các GVCN, cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ và chấm điểm rèn luyện chính xác (GVCN chú ý kiểm tra minh chứng của sinh viên);
 • Phòng Quản lý đào tạo kịp thời hoàn thiện điểm trung bình chung của sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 để làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;
 • Các đơn vị cung cấp danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ các hoạt động của đơn vị trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022;
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021 – 2022;
 • Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Hội sinh viên hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021 – 2022;
 • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

* Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và các biểu mẫu các đơn vị tải: TẠI ĐÂY

Trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV (Đã ký)