Thông báo rèn luyện

Kính gửi: Các Viện/Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp

 ­   ­Phòng CTCT&SV thông báo triển khai ĐGKQRL sinh viên học kỳ II năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

 

 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy (sinh viên người nước ngoài không phải thực hiện ĐGKQRL).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện, Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Nội dung:

- Xét ĐGKQRL bổ sung cho các sinh viên thiếu ĐGKQRL các năm học trước

- ĐGKQRL học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho sinh viên K56, K57, K58

 1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân

thực hiện

Thời hạn

thực hiện

1

-   Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Giáo viên chủ nhiệm

29/9/2020

2

-   Sinh viên tự ĐGKQRL (Mẫu 01A) – Nộp cho lớp trưởng

-   Sinh viên xét bổ sung tự ĐGKQRL (Mẫu 01B) – Nộp cho Thư ký khoa

 

Sinh viên

 

Từ 30/9/2020

3

-   Tập huấn công tác ĐGKQRL cho Lớp trưởng (Sẽ thông báo Địa điểm sau)

Phòng CTCT&SV

05/10/2020

4

-   Tổ chức họp lớp để ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-   Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Khoa

Giáo viên chủ nhiệm

và cán bộ lớp

Từ 08/10/2020

5

-   Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa

-   Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

Từ 11/10/2020

6

-   Rà soát, tổng hợp KQRL của sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

Từ 23/10/2020

7

-   Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

-   Công bố điểm rèn luyện dự kiến

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến 28/10/2020 – 29/10/2020

8

-   Ra Quyết định công nhận KQRL

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

Dự kiến 16/11/2020

 1. Phối hợp thực hiện
 • Các Viện/Khoa quản lý sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, Phòng CTCT&SV, các GVCN, cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ và chấm điểm rèn luyện chính xác (GVCN chú ý kiểm tra minh chứng của sinh viên);
 • Phòng Quản lý đào tạo kịp thời cung cấp thông tin điểm trung bình chung của sinh viên học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho các Viện/Kkhoa quản lý sinh viên để GVCN làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;
 • Các đơn vị cung cấp danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ các hoạt động của đơn vị trong học kỳ II năm học 2019 - 2020;
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 - 2020;
 • Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Hội sinh viên hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 - 2020.
 • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

* Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và các biểu mẫu: các đơn vị và Sinh viên tải tại đây