Thông báo rèn luyện

Căn cứ vào cuộc họp lúc 15h ngày 12 tháng 6 năm 2020 Phòng CTCT&SV đã tổng hợp Danh sách:

Đánh giá Kết quả Rèn luyện Sinh viên học kỳ 1 năm học 2019 2020

Đánh giá Kết quả Rèn luyện Sinh viên bổ sung xét tốt nghiệp đợt Tháng 7 năm 2020

Đánh giá Kết quả Rèn luyện Sinh viên toàn khóa học đợt tháng 7 năm 2020

Phòng CTCT&SV chỉ nhận các thắc mắc về Điểm số trong lỗi Cộng/Trừ, Chỉnh sửa lại thông tin: (Mã Sinh viên, Họ tên Sinh viên), Không bao gồm bổ sung Minh chứng trước khi ra Quyết định

Hiện tại điểm Rèn luyện của các Khoa đã được kiểm tra và sửa đổi lại theo đúng với nhứng Minh chứng hiện có. Đề nghị các Đơn vị quản lý Sinh viên, cá nhân Sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà soát chính xác về Số lượng Sinh viên, Mã Sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn vị mình quản lý. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước ngày Thứ 6, ngày 2/7 năm 2020.

Sau thời gian trên phòng CTCT&SV sẽ tiến hành thay đổi điểm Rèn luyện ở kỳ cuối cùng đối với Sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2020 khớp với danh sách Đánh giá Kết quả Rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Trân trọng cảm ơn!