Thông báo rèn luyện
 1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2020 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL). (Các đối tượng khác sẽ xét vào đợt tiếp theo).
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện, Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Nội dung:
 • Đánh giá KQRL học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho các sinh viên Khóa 55 xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2020;
 • Bổ sung cho các sinh viên còn thiếu ĐGKQRL học kỳ để đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2020 (các đối tượng còn thiếu nhưng chưa tốt nghiệp vào đợt tháng 2 năm 2020 sẽ xét bổ sung vào đợt sau);
 • Đánh giá KQRL toàn khóa cho các sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2020.
 1. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:
 • Các đơn vị tải trên website của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên: ctctsv.ftu.edu.vn
 1. Tiến độ thực hiện:

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Phòng CTCT&SV

Giáo viên chủ nhiệm

02/01 – 04/01/2020

2

-  Sinh viên tự ĐGKQRL học kỳ I năm học 2019 – 2020 (với sinh viên Khóa 55);  

-  Sinh viên tự đánh giá các học kỳ bổ sung (với sinh viên các khóa khác) (nếu có);

-  Đánh giá KQRLSV toàn khóa

-  Nộp bản ĐGKQRL cho lớp trưởng (với sinh viên Khóa 55);

- Sinh viên nộp bản ĐGKQRL cho GVCN (với các sinh viên các khóa đã tốt nghiệp)

Sinh viên

02/01 – 07/01/2020

3

-  Tổ chức họp lớp ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-  Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Viện/Khoa

Giáo viên chủ nhiệm

và lớp trưởng

07/01 – 10/01/2020

4

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Viện/Khoa

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

13/01 – 17/01/2020

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

03/02 – 07/02/2020

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

-  Công bố KQRL dự kiến

-  Giải đáp khiếu nại

-  Ra Quyết định công nhận KQRLSV

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

10/02 – 14/02/2020

 1. Phối hợp thực hiện
 • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp đúng tiến độ. Chấm điểm rèn luyện chính xác (chú ý kiểm tra minh chứng của sinh viên);
 • Các đơn vị cung cấp danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ các hoạt động của đơn vị trong học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Đối với sinh viên Khóa 55 đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 2 năm 2020);
 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Đối với sinh viên Khóa 55 đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 2 năm 2020);
 • Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Hội sinh viên hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 – 2020 (Đối với sinh viên Khóa 55 đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 2 năm 2020);
 • Các Viện, Khoa quản lý sinh viên, Cở sở Quảng Ninh tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ;
 • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

Các văn bản ti tại đây

Chân trọng!