Thông báo rèn luyện

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-ĐHNT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại thương về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2018 - 2019, Phòng CTCT&SV thông báo tới các Các Viện/Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

 

  1. Đối tượng: Sinh viên Khóa 55, Khóa 56, Khóa 57 và các sinh viên xét bổ sung.
  2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện/Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
  3. Tiến độ thực hiện:

 

TT

 

Nội dung

Đơn vị/cá nhân

 thực hiện

 

Thời hạn

thực hiện

1

-  Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

 

 

Giáo viên chủ nhiệm

 

 

04/9/2019

2

-  Sinh viên tự ĐGKQRL của cá nhân

-   Nộp bản ĐGKQRL cho lớp trưởng

 

Sinh viên

 

 

13/9/2019

3

-  Tổ chức họp lớp để ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-  Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Khoa

 

Giáo viên chủ nhiệm

và cán bộ lớp

 

 

 

18/9/2019

4

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

 

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

 

 

 

25/9/2019

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL của sinh viên toàn trường

 

Phòng CTCT&SV

 

     04/10/2019

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

-  Công bố điểm rèn luyện dự kiến

 

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

 

11/10/2019

7

-  Ra Quyết định công nhận KQRL

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

31/10/2019

  1. Phối hợp thực hiện
  • Các Viện/Khoa quản lý sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, Phòng CTCT&SV, các GVCN, cán bộ lớp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng tiến độ và chấm điểm rèn luyện chính xác (GVCN chú ý kiểm tra minh chứng của sinh viên);
  • Phòng Quản lý đào tạo kịp thời cung cấp thông tin điểm trung bình chung của sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho các Viện/Kkhoa quản lý sinh viên để GVCN làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;
  • Các đơn vị cung cấp danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ các hoạt động của đơn vị trong học kỳ II năm học 2018 - 2019;
  • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 - 2019;
  • Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Hội sinh viên hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 - 2019.
  • Phòng CTCT&SV rà soát kết quả rèn luyện sinh viên, tổng hợp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên.

Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và các biểu mẫu:

Các đơn vị và các bạn sinh viên tải tại đây