Thông báo rèn luyện

­Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-ĐHNT ngày 24/8/2018 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2018 - 2019, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên K54, K55, K56, K57 và các sinh viên xét bổ sung.
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện/Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:
 • Các đơn vị tải tại Cuối bài viết này
 • Lưu ý: Hướng dẫn đã được điều chỉnh một số điểm so với các học kỳ trước để phù hợp với tình hình thực tế.
 1. Tiến độ thực hiện:

 

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

- Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Giáo viên chủ nhiệm

18/0123/01/2019

2

-  Sinh viên tự ĐGKQRL của cá nhân

- Nộp bản ĐGKQRL cho lớp trưởng

Sinh viên

23/0119/02/2019

3

-  Tổ chức họp lớp để ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-  Gửi Hồ sơ ĐKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Khoa

Giáo viên chủ nhiệm

và lớp trưởng

19/0221/02/2019

4

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp Viện/Khoa để ĐGKQRL cho các sinh viên trong Khoa

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Viện/Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Viện/Khoa ĐGKQRLSV

22/0228/02/2019

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL của sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

01/3 – 08/3/2019

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

-  Công bố điểm rèn luyện dự kiến

-  Giải đáp khiếu nại

-  Ra Quyết định công nhận KQRL

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

11/3 – 15/3/2019

 1. Phối hợp thực hiện
 • Các GVCN triển khai ĐGKQRLSV trong lớp đúng tiến độ. Chấm điểm rèn luyện chính xác (chú ý kiểm tra minh chứng của sinh viên);
 • Các Viện/Khoa quản lý sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, Phòng CTCT&SV tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trong khoa theo đúng tiến độ;
 • Phòng Quản lý Đào tạo hỗ trợ cung cấp thông tin điểm trung bình chung của sinh viên học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho các Viện/Kkhoa quản lý sinh viên để làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;
 • Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018 - 2019;
 • Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Hội sinh viên hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2018 - 2019.

Các văn bản đính kèm tải TẠI ĐÂY

Xin trân trọng cảm ơn.