Thông báo rèn luyện

­Thực hiện Kế hoạch số 135/KH - ĐHNT ngày 24/8/2018 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong năm học 2018 - 2019, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018


Cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên K54, K55, K56 và các sinh viên xét bổ sung.
 2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Viện/ Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
 3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
 4. Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu:
 • Tải trên website của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên: ctctsv.ftu.edu.vn
 • Lưu ý: Hướng dẫn đã được điều chỉnh một số điểm so với các học kỳ trước để phù hợp với tình hình thực tế.
 1. Tiến độ thực hiện:

 

TT

Nội dung

Đơn vị/cá nhân/thời gian thực hiện

1

-  Thông báo cho lớp kế hoạch, quy trình, thời gian ĐGKQRL

Giáo viên chủ nhiệm

30/84/9/2018

2

-  Sinh viên tự ĐGKQRL của cá nhân

- Nộp bản ĐGKQRL cho lớp trưởng

Sinh viên

4/910/9/2018

3

-  Tổ chức họp lớp để ĐGKQRL cho các sinh viên trong lớp;

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của lớp cho Hội đồng ĐGKQRL Khoa

Giáo viên chủ nhiệm

và lớp trưởng

10/914/9/2018

4

-  Hội đồng ĐGKQRL cấp Khoa họp xét KQRL cho các sinh viên trong Khoa

-  Gửi Hồ sơ ĐGKQRL của Khoa cho Phòng CTCT&SV

Hội đồng Khoa

họp xét KQRLSV

14/919/9/2018

5

-  Rà soát, tổng hợp KQRL của sinh viên toàn trường

Phòng CTCT&SV

19/9 – 25/9/2018

6

-  Tổ chức họp Hội đồng ĐGKQRL cấp trường

-  Công bố điểm rèn luyện dự kiến

-  Giải đáp khiếu nại

-  Ra Quyết định công nhận KQRL

Hội đồng ĐGKQRL

cấp trường

25/9 – 5/10/2018

 

 1. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào kế hoạch, Phòng CTCT&SV đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung dưới đây:

 • Các Khoa quản lý sinh viên, Cở sở Quảng Ninh căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trong khoa theo đúng tiến độ;
 • Phòng Quản lý Đào tạo hỗ trợ cung cấp thông tin điểm trung bình chung của sinh viên học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho các khoa quản lý sinh viên để làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên;
 • Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017 – 2018.

Văn bản đính kèm tải tại đây
Trân trọng cảm ơn