Tin mới nhất

Trong thời gian qua Phòng Công tác chính trị và sinh viên nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của Sinh viên trong việc Đánh giá rèn luyện Sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022. Phòng công tác chính trị sinh viên xin làm rõ một số ý như sau:


1. Trong Thông báo Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ngày 17/2/2022 chỉ nói đến K58,59,60 và các sinh viên xét bổ sung. Lý do sinh viên K57 không được nói đến là vì có rất nhiều sinh viên đã xét tốt nghiệp đợt tháng 1/2022 và sẽ không được xét ĐGKQRL học kỳ lần này nữa, nhưng đối với các sinh viên khóa 57 chưa tốt nghiệp vẫn tham gia bình thường. Điều này đã được nói đến qua thông báo với các đơn vị quản lý Sinh viên nay phòng CTCT&SV làm rõ lại.
2. Trong quy định trên phiếu ĐGKQRL (Mẫu 01) các Mục 1.1, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2 là các mục yêu cầu có minh chứng kèm theo. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên do việc sưu tập minh chứng khó khăn nên tại Mục 3.1, 3.2 và 4.2 trong học kỳ này không yêu cầu minh chứng nhưng Mục 3.2 và 4.2 yêu cầu phải liệt kê tại Mẫu 04 trong thư mục "Lớp trưởng", riêng Mục 3.1 Sinh viên sẽ tự đánh giá lại các hoạt động của mình đồng thời Lớp cũng như Khoa sẽ căn cứ đánh giá của Sinh viên để đánh giá lại hoạt động của các nhân sinh viên đó ./.