Tin mới nhất

 

TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG

PHÒNG CTCT&SV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 26/TB-ĐHNT-CTCT&SV                                                                                                      

  Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO V/V XÉT HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID 19, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Căn cứ vào Quyết định số 1794/QĐ-ĐHNT ngày 29/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học ngoại thương về việc hỗ trợ sinh viên hệ đại học chính quy các khóa từ K59 trở về trước, đang học tập tại Trường (xét theo năm học 2021 - 2022), Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo về việc xét Hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19 học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG

Là sinh viên khóa 59 trở về trước, hiện đang học tập tại trường có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19, cụ thể:

  1. Sinh viên có bố hoặc mẹ mất do dịch bệnh Covid 19, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
  2. Sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo có bố/mẹ/bản thân bị nhiễm Covid 19 phải điều trị tại bệnh viện hoặc sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo sống trong vùng dịch phải áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg (kể từ đợt dịch thứ 4, tháng 5/2021).
  3. MỨC HỖ TRỢ

Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh khó khăn của từng sinh viên, Nhà trường sẽ xem xét và quyết định các mức hỗ trợ tương ứng 100%, 50%, 30% học phí.

III. HỒ SƠ

Hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ gồm:

  1. Đơn đề nghị xét hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (theo mẫu).
  2. Giấy xác nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn của chính quyền địa phương.
  3. Hộ khẩu, Căn cước công dân, thẻ sinh viên (photo công chứng).
  4. Các minh chứng khác như giấy nằm viện, giấy báo tử…(nếu có)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày   26/10/2021 đến ngày  5/11/2021.

Hồ sơ gửi qua bưu điện về địa chỉ: Phòng Công tác chính trị và sinh viên, Tầng 2, Nhà A Đại học Ngoại thương, Số 91 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  

                                                                    

 

 

 

                                                                       T/L HIỆU TRƯỞNG

                                                                TRƯỞNG PHÒNG CTCT&SV

 

                                                                    TS Bùi Liên Hà (Đã ký)

 

 

 

(Mẫu văn bản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ….... tháng ….…năm 2021

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SINH VIÊN HOÀN CẢNH

ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID 19

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương

Họ và tên:………………………………………………….Dân tộc:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………

Nơi sinh:…………………………………………………………......……………………

Lớp:……………Ngành:………………Chuyên ngành:………………Khóa:……

Mã số sinh viên:…………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

Thuộc đối tượng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Căn cứ theo đối tượng trong Thông báo số……./TB-ĐHNT-CTCT&SV ngày    /10/2021)

 

 

 

                      Người làm đơn

               (Ký tên và ghi rõ họ tên)