Kết quả đánh giá

 

­Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017 - 2018, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên toàn khóa cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên có quốc tịch Việt Nam hệ đại học hệ chính quy xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018 (sinh viên người nước ngoài không cần ĐGKQRL).
  2. Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.
  3. Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).
  4. Nội dung:
  • ĐGKQRL sinh viên Học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên K53 và các sinh viên xét bổ sung;
  • Tổng hợp KQRL toàn khóa cho các sinh viên thuộc nhóm đối tượng nói trên để xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2018

Văn bản đính kèm tải tại đây