Văn bản

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; Căn cứ Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy;

Thực hiện công tác sinh viên năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Ngoại thương ban hành Kế hoạch Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Ngoại thương.

2. Phạm vi: Cơ sở Hà Nội, Cơ sở II - TP. Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh.

3.Tiến độ thực hiện:

Tổ chức thực hiện:

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tham mưu, hướng dẫn thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của năm học 2017 - 2018 cho cơ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh theo đúng tiến độ;

Các Khoa quản lý sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trong khoa theo đúng tiến độ;

Phòng Quản lý Đào tạo cung cấp thông tin điểm trung bình chung của sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017, học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho các khoa quản lý sinh viên để làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ; cung cấp danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 và đợt 1 năm 2018 cho Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên để làm căn cứ tổng hợp điểm rèn luyện sinh viên toàn khóa;

Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Ngoại thương cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016 - 2017 và học kỳ I năm học 2017 - 2018;

Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cung cấp danh sách cán bộ Hội sinh viên hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016 - 2017 và học kỳ I năm học 2017 - 2018;

Cơ sở II - TP.Hồ Chí Minh, trên cơ sở kế hoạch của Nhà trường, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của năm học 2017 - 2018 tại cơ sở để phù hợp với điều kiện thực tế.

Trân trọng cảm ơn.