Văn bản

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-ĐHNT ngày 31/8/2017 của Trường Đại học Ngoại thương về Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2016 - 2017, Phòng CTCT&SV thông báo triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

Đối tượng: Sinh viên K53, K54, K55 và các sinh viên xét bổ sung.

Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Cơ sở Quảng Ninh, các Khoa quản lý sinh viên và các đơn vị có liên quan.

Căn cứ ĐGKQRL: Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 2928 ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc Ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy).

Tiến độ thực hiện:

 

Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào kế hoạch, Phòng CTCT&SV đề nghị các đơn vị hỗ trợ thực hiện một số nội dung dưới đây:

- Các Khoa quản lý sinh viên, Cở sở Quảng Ninh căn cứ vào hướng dẫn của Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên tổ chức Đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trong khoa theo đúng tiến độ;

- Phòng Quản lý Đào tạo hỗ trợ cung cấp thông tin điểm trung bình chung của sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 cho các khoa quản lý sinh viên để làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ trước ngày 11/9/2017;

- Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016 - 2017 trước ngày 11/9/2017;

- Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương hỗ trợ cung cấp danh sách cán bộ Hội sinh viên hoàn thành nhiệm vụ và được cộng điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016 - 2017 trước ngày 11/9/2017;

Xin trân trọng cảm ơn.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ CÁC BIỂU MẪU tải TẠI ĐÂY