Tuần sinh hoạt CDSV

 

  1. Thời gian: Từ ngày 04/11/2017 đến ngày 12/11/2017
  2. Đối tượng: Sinh viên K53 tại cơ sở Hà Nội
  3. Số lượng sinh viên: dự kiến 2250 sinh viên
  4. Nội dung:

­­­­­­

Bài

Nội dung

Thời lượng

Đơn vị

thực hiện

Bài 1

Một số vấn đề kinh tế - xã hội trọng tâm của địa phương và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2 tiết

Phòng CTCT&SV

Bài 2

Học phần tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên. Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

2 tiết

Các Khoa quản lý sinh viên

Bài 3

Phổ biến Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động.

2 tiết

Khoa Luật

  1. Tổ chức thực hiện

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa cho sinh viên K53 tại cơ sở I Hà Nội;

Các đơn vị được phân công giảng dạy tại tuần sinh hoạt công dân sinh viên thực hiện chuẩn bị đề cương chi tiết về nội dung giảng dạy, phân công báo cáo viên giảng dạy và thực hiện việc giảng dạy theo đúng quy định của lớp học.

       6. Lịch học: tải tại đây